fbpx

PRIVACY POLICY

Itzu training vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacy policy wil Itzu training  je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Itzu training  zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacy wetgeving.

Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacy policy aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 17 januari 2019.

Inhoud

 • Wat betekent…
 • Voor wie geldt deze privacy policy?
 • Contactgegevens
 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Welke persoonsgegevens verwerkt Itzu training ?
 • Met wie delen we je persoonsgegevens
 • Beveiliging van je persoonsgegevens
 • Bewaring van je persoonsgegevens
 • Cookies
 • Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen ?

1 WAT BETEKENT …

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee men deze persoon direct of indirect kan identificeren.

Een verwerker: Een verwerker is  een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2 VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACY POLICY ?

Deze privacy policy geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn van Itzu training en waarvan Itzu training persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

3 CONTACTGEGEVENS

Naam

Ondernemingsnummer

Adres

Email

Telefoonnummer

: Itzu training

: 0692.777.364

: Ilgatlaan 15, 3500 Hasselt

: info@itzutraining.eu

: +32(0)11 28 63 11

4 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Enkel wanneer Itzu training  optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy policy van toepassing.

Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

5 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT ITZU TRAINING ?

5.1 Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst

Itzu training  verwerkt persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • Bij de aanvraag van extra informatie en/of een offerte: Indien je meer info wenst over de diensten of producten van Itzu training  kan je een offerte aanvragen via verschillende kanalen (telefoon, website, sociale media, …). Itzu training  verwerkt hiervoor persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam en email (+optioneel telefoonnummer en bedrijfsnaam)) om je een zo correct mogelijk voorstel te kunnen maken.
 • Bij het verwerken van een bestelling, opvolging van facturen en commerciële afspraken: Indien je producten of diensten bestelt bij of levert aan Itzu training , verwerkt Itzu training  persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens voor het correct kunnen afhandelen en opvolgen van de bestelling of levering.
 • Bij het solliciteren: Itzu training  zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste gemotiveerde medewerkers. Tijdens de sollicitatie procedure verwerkt Itzu training  volgende categorieën van persoonsgegevens:  persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals taal, geboortedatum, …), competenties, opleidingsgeschiedenis, carrière loopbaan, curriculum vitae, afbeelding, werk referenties.
 • Bij het deelnemen aan een event: Itzu training  organiseert events. Bij de organisatie van zo’n event, eventueel met een partner, verwerken we persoonlijke identificatiegegevens, professionele gegevens bij de inschrijving.
 • Bij het deelnemen aan een opleiding: Itzu training  organiseert opleidingen. Voor het vlotte verloop en administratieve opvolging verwerken we je persoonlijke identificatie gegevens en professionele gegevens. 

5.2 Gebaseerd op je toestemming

Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op je toestemming heb je steeds het recht je toestemming in te trekken (zie 10. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen).

 • Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief: Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief geef je toestemming voor het versturen van een nieuwsbrief. Itzu training geeft je de mogelijkheid om terug uit te schrijven op de nieuwsbrief.
 • Bij het gebruik van gerichte foto’s voor publicitaire doeleinden: Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op de sociale media en de website zal Itzu training , hiervoor je toestemming vragen. Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, …).
 • Bij het meedelen van eetvoorkeuren indien je je inschrijft voor een event en/of opleiding: Indien je wenst kan je bij de inschrijving voor een event en/of opleiding je voedselallergenen doorgegeven, zodat we kunnen zorgen voor aangepaste voeding bij de catering. Naar het catering bedrijf worden enkel aantallen doorgegeven en geen persoonlijke gegevens.

5.3 Gebaseerd op gerechtvaardigd belang

Itzu training verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang waarbij Itzu training een belangenafweging gemaakt heeft.

 • Bij het gebruik van beveiligingscamera’s: In en rond de gebouwen van Itzu training hangen camera’s met als doel misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven. Hiervoor wordt beeldmateriaal verzameld, verwerkt en bewaard.
 • Bij het behandelen van een vraag, bieden van hulp aan aanbieden van informatie op jouw verzoek: Je kan contact opnemen met Itzu training via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, email, chat, contact formulier website, sociale media). De persoonsgegevens die je geeft gebruiken we enkel om je antwoord te geven op je vragen.
 • Bij het versturen van direct marketing: Itzu training verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens. Itzu training respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt indien er een klantenrelatie is, met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die Itzu training zelf levert. Je hebt als betrokkene steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven.
 • Bij het uitnodigen van een klantentevredenheidsonderzoek: Itzu training nodigt klanten uit om deel te nemen aan een klantentevredenheidsonderzoek. Het werkt hiervoor samen met een onderzoeksbureau.
 • Bij het uitvoeren van competentietesten tijdens de sollicitatie periode: Om een sollicitant te screenen doet Itzu training een assessment van de competenties en persoonlijkheid van de kandidaat. Het gebruikt hiervoor een assessmentbureau als verwerker, maar het zal de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en ook niet doorgeven aan derden voor eigen gebruik.
 • Bij het gebruik van beeldmateriaal voor public relations en/of journalistieke doeleinden: Wanneer Itzu training een groot bedrijfsevent organiseert, heeft het een gerechtvaardigd belang om aan public relations te doen om nieuwe medewerkers en/of nieuwe klanten aan te trekken. De bezoekers van het event worden op voorhand geïnformeerd en hebben de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het nemen van de foto: op het event zelf tegen de fotograaf of na het event door een mail te sturen naar privacy@itzutraining.eu.
 • Bij het verbeteren van de kwaliteit van de website: Itzu training gebruikt tools om statistieken te verzamelen en inzichten te krijgen over het gebruik van de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd en niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Analytics tools gebruiken cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Meer info kan je lezen in onze cookie statement.

6 MET WIE DELEN WE JE GEGEVENS ?

Itzu training deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij

 • Itzu training daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen.
 • Itzu training hiertoe verplicht wordt in het kader een regelgeving of juridische procedure.
 • Itzu training hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.
 • Itzu training een event organiseert samen met partners of leveranciers. De deelnemerslijst zal ook aan de partners of leveranciers meegedeeld worden.
 • Itzu training geheel of gedeeltelijk overgenomen of opgesplitst wordt. In dit geval zal Itzu training de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

Itzu training doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, tools (vb CRM systeem, mailing tool) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

7 BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Itzu training erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Itzu training gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Itzu training dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt Itzu training de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

8 BEWARING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Itzu training bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

9 COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

10 WAT ZIJN JE RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

10.1 Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@itzutraining.eu. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Itzu training meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

Itzu training heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Itzu training je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van Itzu training .

Itzu training zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Itzu training een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Itzu training het verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat Itzu training je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Itzu training waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Itzu training niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

10.2 Wat zijn je rechten?

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
 • Recht om je gegevens te wissen: Indien gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat jouw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.