$type=grid$sn=0$h=280$m=0$rm=0$c=3$l=0$p=0$show=home

$type=ticker$c=9$cls=4$m=0$show=home

Privacy policy

Privacy statement & policy Itzu Training

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens met ons te delen. Itzu training neemt uw persoonlijke privacy ernstig en streeft ernaar uw persoonsgegevens op een eerlijke en betrouwbare manier te behandelen. Wij zullen alle mogelijke en redelijke stappen ondernemen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik en deze veilig te bewaren.

Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de manier waarop we uw persoonsgegevens zullen verzamelen en verwerken.
 1.  Deze privacy statement & policy
 2. Terminologie
 3. Wie zijn we
 4. Persoonsgegevens in het bezit van Itzu training
 5. Verwerking van de persoonsgegevens door Itzu training
 6. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens
 7. Delen van de persoonsgegevens door Itzu training
 8. Hoelang bewaren wij uw gegevens?
 9. Uw rechten
 10. Veiligheidsbeleid van Itzu training
 11. Minderjarigen
 12. Contactgegevens, vragen, datalekken
 13. Wijzigingen
We willen onze klanten en de gebruikers (organisaties en individuen) van onze diensten en websites zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. We vertrekken dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen.

Wij nodigen je uit de tijd te nemen om onze Privacy Policy Itzu training goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten.

Itzu training (I-T) is ervan overtuigd dat de persoonlijke privacy van al haar relaties (klanten, prospecten, leveranciers, deelnemers, kandidaten, individuen, docenten , cursisten , …) van fundamenteel belang is. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en dit conform de eisen die de geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (GDPR/AVG) hieraan stelt.

Alle info over welke persoonsgegevens Itzu training verwerkt en hoe Itzu training hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.


1. Deze privacy statement & policy

Deze privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Itzu training van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van onze website en andere producten en diensten van Itzu training, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Itzu corporate training verwerkte persoonsgegevens.
In deze Privacy Policy Itzu training wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen. Volgende thema’s komen hierbij aan bod.
Itzu training behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Itzu training terugvinden.


2. Terminologie

Bij het lezen van deze Privacy Policy Itzu training zal u regelmatig bepaalde woorden en termen zien opduiken. Graag geven wij op voorhand al mee wat wij juist bedoelen met deze termen.


Itzu corporate training Diensten
Itzu corporate training verleent aan zijn klanten (bedrijven , organisaties of individuen) volgende diensten:

- het organiseren van opleidingen, trainingen en coaching trajecten , alsook de eraan verbonden diensten van kostenoptimalisatie.

Itzu training tools :
Voor het organiseren en realiseren van de Itzu training Diensten maakt Itzu training gebruik van verschillende tools, technieken, methodieken, testen, etc… Deze tools kunnen zeer divers zijn en op verschillende manieren aangeboden worden. Hierdoor is het soms ook mogelijk dat men voor het kunnen gebruiken van deze tools bepaalde persoonsgegevens dient in te vullen en/of achter te laten. Enkele mogelijke voorbeelden hiervan zijn:

- CRM systeem
- online testen allerhande
- apps, websites, social media, video’s, foto’s, etc…
- overige tools of technieken die kunnen ingezet worden bij het uitvoeren van onze Itzu training Diensten  

Klant(en)
Een klant is iedereen die gebruik maakt van 1 of meerdere Itzu training diensten. Onze klanten zijn echter zeer divers van oorsprong. In onze terminologie maken wij een onderscheid tussen: 

Opdrachtgevers: dit zijn bedrijven of organisaties (privé, publiek, social profit, …) die ons de opdracht geven tot het organiseren en invullen van een opleiding , training of coaching en alle rechtshandelingen hiermee verbonden.

Deelnemers: dit zijn natuurlijke personen en individuen die bij gebruik maken van de Itzu training diensten: training, coaching, opleiding . Deze van toepassing zijnde Itzu training dienst(en) kan in opdracht van een Opdrachtgever zijn of op eigen initiatief van de Deelnemer zelf.

Persoonsgegevens
Alle informatie waarmee een natuurlijke persoon wordt geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd en zoals hieronder nader wordt beschreven onder “Welke persoonsgegevens verzamelen we?”

Relatie(s)
Een relatie is iedereen die in onze organisatie nog geen klant is. Deze groep is zeer divers en hebben een relatie met Itzu training omwille van verschillende redenen of doelstellingen. Mogelijke relaties van Itzu training zijn:
- onderaannemers die Itzu training diensten voor ons uitvoeren
- leveranciers van software, tools, technieken, …
- zakelijke of commerciële relaties
- prospecten
- etc…

3. Wie is Itzu corporate training?

Itzu training bvba, met hoofdzetel te, Ilgatlaan 15, 3500 Hasselt is de verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde Persoonsgegevens binnen de betekenis van de geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (GDPR/AVG). Zie ook www.itzucorporatetraining.eu

Onze diensten die wij verlenen aan onze Klanten en Relaties zijn onderworpen aan de voorwaarden van onze I-T Privacy Statement & Policy.

4. Persoonsgegevens in het bezit van Itzu training

Itzu training kan op verschillende manieren volgende gegevens verzamelen en verwerken. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Itzu training verstrekt:
 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoon- of GSM-nummer, geboortedtum, geboorteplaats, geslacht,…
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder,…
 • Inloggegevens gerelateerd aan gebruikersaccount zoals (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, verbindingsmomenten,..
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten en/of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via website, apps,…
 • Klachten of feedback via onze back-office en support kanalen omtrent uw ervaring met Itzu corporate training, opmerkingen, getuigenissen, referenties en alle andere feedback
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de Itzu corporate training producten, website, apps,… zoals onder meer tekst, beelden, geluidopnames, video’s

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website
Wanneer u gebruik maakt van de website of apps van Itzu training, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (zie punt 8 Hoelang bewaren wij uw gegevens), gegevens die u zelf invoert op de website of in de apps en andere gegevens waar u Itzu training toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens,….)

Gegevens uit andere bronnen
Itzu training kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Itzu training, openbare bronnen, sociale media,…) Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeursinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Itzu training.
Op de Itzu training websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Itzu training en kunnen een eigen privacyverklaring of – beleid hebben. Itzu  training raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.
U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Itzu training of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Itzu training (zoals o.a. naam, adres, e-mailadres,…) zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.
I-T houdt uitzonderlijk en uitsluitend bijkomende en bijzondere persoonsgegevens bij als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen en voor zover daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door betrokken partijen. Met ‘bijkomende en bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

5. Verwerking van persoonsgegevens door Itzu training 


Voor Klant(en)
Opdrachtgevers: Als een opdrachtgever ons de opdracht geeft om voor hun een dienst te organiseren verzamelen wij Persoonsgegevens over de opdrachtgever.
Deelnemers: Als een opdrachtgever ons vraagt om voor aangeduide natuurlijke personen of individuen een dienst te organiseren verzamelen wij Persoonsgegevens over deze deelnemers. Indien een natuurlijk persoon of individu op zijn eigen initiatief zelf wenst deel te nemen aan een I-T-dienst verzamelen wij Persoonsgegevens over deze deelnemers. 
Kandidaten: Indien een natuurlijk persoon of individu zich kandidaat stelt voor een dienst  verzamelen wij Persoonsgegevens.
Voor Relatie(s)
Wij verzamelen over al onze Relaties, die niet onder de term Klant vallen Persoonsgegevens. Wij verzamelen uw Persoonsgegevens ook vanaf het moment dat u
- uw gegevens achterlaat op onze websites, tools, testen,...
Algemeen worden persoonsgegevens door Itzu training voor volgende doeleinden verwerkt:
 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst in het kader van een opleiding, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount,…), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden.
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps,…
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten en diensten, websites, apps en de beveiliging van daarvan, alsook de optimalisatie van algemene commerciële en marketing strategieën van Itzu training
 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijhorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan Itzu training uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal Itzu training steeds voorafgaand uw toestemming vragen
 • De naleving van de op Itzu training van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden een beeld te krijgen van uw professionele competenties, talenten, verwachtingen en eis en eventuele geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen inschatten in verband met uw huidige of toekomstige professionele uitdagingen. Hiervoor maken wij mogelijks ook gebruik van testresultaten, vragenlijsten, advies, face-to-face gesprekken, referentiechecks, uitwisseling van e-mails en andere kanalen, etc
 • een opdracht bij een Opdrachtgever te kunnen omschrijven in een samenwerkingsovereenkomst en deze samenwerkingsovereenkomst met de opdrachtgever kwaliteitsvol te kunnen beheren en na te komen.
 • voor eigen bedrijfs- en managementdoeleinden waaronder interne controles en aspecten omtrent bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • kwaliteitsdoeleinden zoals het bekomen van wettelijke certificeringen, kwaliteitslabels, erkenningen, mandateringen, …
6. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

I-T mag al uw Persoonsgegevens of andere informatie zowel digitaal als via interacties met haar medewerkers van u ontvangen en verzamelen. Bijkomend mag I-T alle Persoonsgegevens en andere informatie van of over u onderbrengen in zijn database (CRM systeem). 
De over u verzamelde persoonsgegevens worden ondergebracht in eigen databases en worden opgeslagen op servers die elders worden gehost. Deze voldoen aan de GDPR-wetgeving.
Met het oog op de permanente correctheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens en andere geregistreerde informatie kan I-T u vragen om uw Persoonsgegevens en andere informatie in uw account te verifiëren, en deze informatie te bevestigen of aan te passen.

Itzu training neemt alle mogelijke wenselijke maatregelen om de via de Talen Lab diensten en Tools verstrekte Persoonsgegevens en andere informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

Geen enkele contact name via internet of e-mail is echter altijd volledig veilig of fouI-CToos. In het bijzonder kan het zijn dat e-mail of andere verzendingen gestuurd naar of van de Itzu training diensten niet veilig zijn. Daarom moet u steeds zeer proactief en zorgvuldig nadenken over welke gegevens u via e-mail of via enige andere verzendingsmethode naar Itzu training stuurt.

7. Delen van de persoonsgegevens door Itzu training

Itzu training kan uw persoonsgegevens steeds delen met partners, leveranciers of andere aangestelden van Itzu training wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, websites, apps,… Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.
Concrete voorbeelden:
- haar opdrachtgevers 
- haar onderaannemers die in opdracht van Itzu training de Itzu training diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (vb trainers,…)
- haar leveranciers en dit binnen het kader van bepaalde online testen en overige tools
- overheidsinstanties binnen het kader van wettelijke verplichtingen
- zakelijke partners binnen het kader van kwaliteitsmonitoring, kwaliteitsverbetering, marketing acties, … 
- en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, zoals bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de Persoonsgegevens geschiedt steeds op basis van een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij punt 5 “verwerking van uw persoonsgegevens. “
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk vereist is. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Itzu training uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Itzu training zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke bepalingen onderhevig is.
Itzu training heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.  
Itzu training mag binnen het kader van zijn ontwikkeling bepaalde activiteiten, activa en Itzu training diensten verkopen.  In het geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen persoonsgegevens en andere informatie steeds deel uitmaken van de overgedragen activa.  

8. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De bewaartermijnen van de Persoonsgegevens die wij hanteren, zijn steeds afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.
Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten en, indien uitschrijven wettelijk relevant is, kunt u zich uitschrijven bij Itzu training via privacy@itzutraining.eu  met als onderwerp ‘uitschrijven’.
WAT MET TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES? 
I-T maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze website permanent te verbeteren en klantvriendelijker te maken. Een cookie is een bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen.

Onze websites verzamelen automatisch bepaalde informatie over de gebruikers en bezoekers van de websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, de datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u bent doorgelinkt naar onze websites, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u bezoekt en de informatie die u bekijkt, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan onze websites, de geografische locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de websites. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer en verbeteren van de websites. Deze technische gegevens kunnen en mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
Onze tools, technieken en websites kunnen links en doorverwijzingen bevatten naar andere niet Itzu  training websites. Onze Privacy statement & Policy en procedures zijn niet van toepassing op deze andere websites. Deze links impliceren niet dat wij de andere websites goedkeuren of deze hebben gecontroleerd op het vlak van Privacy Policy. We raden dan ook aan rechtstreeks contact op te nemen met deze websites voor meer informatie over hun Privacy policy.  

9. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Itzu training van u verwerkt.
U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.
U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Itzu training dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.
Indien u uw eigen account heeft met login, heeft u steeds inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal van deze gegevens wijzigen. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen via uw account, dan kunt u contact opnemen met Itzu  training via privacy@itzutraining.eu
U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
Privacycommission.be (Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, Tel. + 32 (0)2 274 48 00 )

Voor Relaties:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe steeds contact opnemen met I-T


10. Veiligheidsbeleid van Itzu training

Itzu training doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.
Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens in ons CRM-systeem. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens ons Itzu training diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (vb trainers), is Itzu training met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal dienen te beveiligen en behandelen.
Itzu training stelt het vertrouwen op prijs dat onze klanten in ons als gegevensbeheerder hebben. We nemen onze verantwoordelijkheid om uw informatie te beschermen en beveiligen serieus, en streven naar volledig transparante beveiligingsprocedures. Deze worden hieronder beschreven.
Fysieke beveiliging en naleving
De informatiesystemen en technische infrastructuur van Itzu training worden gehost door toonaangevende, erkende SOC 2-datacenters. Enkele fysieke beveiligingsmaatregelen die we treffen in onze datacenters zijn dag en nacht toezicht, camera's, altijd online garantie, logboeken voor bezoekers, beperkte toegankelijkheid en speciale afgebakende ruimtes voor de hardware van Itzu  training. Onze host is ISO 27001:2005 gecertificeerd.
Toegangscontrole
Alleen met een beveiligde verbinding is toegang mogelijk tot de technologische resources van Itzu  training.  Hiervoor is tweestapsverificatie een vereiste. Het is ons beleid dat wachtwoorden complex moeten zijn, een vervaldatum hebben en kunnen worden geblokkeerd. Deze wachtwoorden mogen niet opnieuw worden gebruikt. Itzu training verleent per persoon toegang, controleert machtigingen elk kwartaal en beëindigt toegang binnen 24 uur nadat het dienstverband van een medewerker is stopgezet.
Beveiligingsbeleid
Itzu training onderhoudt, controleert en herziet op jaarbasis zijn beleid voor de beveiliging van gegevens. IT Medewerkers moeten elk jaar het beleid bevestigen en aanvullende training volgen, waaronder HIPAA-training, veilig programmeren, PCI, functie specifieke ontwikkeling van beveiliging en vaardigheden, en/of training in privacywetgeving voor belangrijke posities. Bij het opstellen van het trainingsschema worden alle richtlijnen en regels nageleefd die voor Itzu training gelden.
Personeel
Itzu training voert een antecedentenonderzoek uit wanneer nieuwe medewerkers worden aangenomen (in zoverre dit door toepasselijke wetgeving is toegestaan). Bovendien stelt Itzu training alle medewerkers op de hoogte van zijn beleid voor gegevensbeveiliging, moeten nieuwe medewerkers geheimhoudingsverklaringen ondertekenen, en biedt het bedrijf doorlopende privacy- en beveiligingstraining indien nodig.
Beheer van kwetsbaarheden en penetratietests
Het CRM-systeem waarin persoonlijke data opgenomen wordt, is voorzien van een datalek-module.
Dit brengt ons in staat snel en op de juiste manier te anticiperen en uw gegevens maximaal te beschermen.
Versleuteling
We versleutelen de gegevens die we verzenden met onze veilige cryptografische I-CTS-protocollen. De gegevens van Itzu  training worden ook beveiligd zolang ze zijn opgeslagen.
Logboeken en audits
In toepassings- en infrastructuursystemen wordt informatie bijgehouden via een centraal beheerd logboek. Gemachtigde medewerkers van Itzu training lossen hiermee problemen op, controleren de beveiliging en voeren analyses uit. De logboeken worden op basis van wettelijke richtlijnen bijgehouden. Als er sprake is van beveiligingsincidenten die gevolgen hebben voor klantenaccounts, bieden we klanten hulp en toegang tot onze logboeken voor zover dat redelijk mogelijk is.
Beheer van bedrijfsmiddelen
Itzu training werkt met beleid voor het beheren van zijn bedrijfsmiddelen. In dit beleid is vastgelegd hoe bedrijfsmiddelen moeten worden geïdentificeerd, geclassificeerd, bewaard en verwijderd. Apparaten van het bedrijf zijn uitgerust met volledige versleuteling van harde schijven en beschikken over actuele antivirussoftware. Alleen door het bedrijf verstrekte apparaten hebben toegang tot bedrijfs- en productienetwerken.
Beheer van beveiligingsincidenten
Itzu training werkt met beleidsregels en procedures voor beveiligingsincidenten. Hierin zijn vastgelegd de eerste reacties, het onderzoek, kennisgevingen aan klanten (waarbij minimaal toepasselijke wetgeving wordt nageleefd), openbare kennisgevingen en herstelmaatregelen. Dit beleid wordt regelmatig geëvalueerd en twee keer per jaar getest.
Kennisgevingen bij inbreuk
Ondanks alle inspanningen, is geen enkele methode van transmissie via internet en geen enkele methode van elektronische opslag volkomen veilig. Wij kunnen geen absolute veiligheid garanderen. Als Itzu training echter kennis neemt van een inbreuk op de beveiliging, stellen wij getroffen gebruikers op de hoogte, zodat zij passende beschermende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor kennisgevingen bij inbreuk volgen de richtlijnen uit toepasselijke landelijke, staats- en federale wet- en regelgeving, evenals alle industrieregels of -normen die op ons van toepassing zijn. We doen er alles aan om onze klanten volledig op de hoogte te houden van kwesties die van invloed zijn op de beveiliging van hun account. Verder zetten we ons in om klanten alle informatie te geven die ze nodig hebben om aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.
De data-lek module in ons CRM-systeem stelt ons in staat om dit op een snelle, efficiënte manier te voltooien.
Informatiebeveiliging en het beheer van de zakelijke continuïteit
Van de databases van Itzu training worden dagelijks volledige back-ups gemaakt door onze leverancier van ons CRM-systeem. Back-ups worden versleuteld en bewaard bij de leverancier, zodat ze vertrouwelijk blijven en de integriteit ervan behouden blijft. We controleren met regelmaat of de back-ups beschikbaar zijn.

11. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

Itzu training verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, websites,.. van Itzu training te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.
Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw verwerkt zouden worden, zal Itzu  training deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden

12. Contact, vragen, klachten, vermoeden datalekken

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Itzu  training , dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen.
In het geval u problemen of vragen heeft in verband met deze Privacy Policy of gerelateerde privacy-aangelegenheden, kunt u contact opnemen met privacy@itzutraining.eu

13. Wijzigingen

Deze versie is opgesteld op 05/06/2018, aangepast op 03/12/2018.


Itzu training kan steeds om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Policy. Gelieve daarom deze Privacy Policy regelmatig te controleren, en in het bijzonder alvorens u persoonsgegevens aan Itzu training bezorgt. De meest recente Privacy policy is steeds toegankelijk op de website.

$type=list$c=20$m=0$p=1$show=/p/faq-vragen.html

$type=grid$c=4$sn=0$l=1$m=0$show=/p/over-ons.html

$type=three$c=9$m=0$sn=0$rm=0$p=1$show=/p/trainingsexpertise.html

$type=two$c=2$m=0$sn=0$rm=0$p=1$show=/p/wat-we-doen.html

$type=three$c=6$au=0$rm=1$sn=0$cm=0$p=1$show=/p/nieuws.html

[IN DE KIJKER]_$type=sticky$h=318$c=4$l=1$icon=1$m=0$show=/p/faq-vragen.html

[IN DE KIJKER]_$type=sticky$h=318$c=4$l=1$icon=1$m=0$show=post

Naam

aanbod,2,faq,9,front,3,in de kijker,9,itzu,4,itzu-familie,1,nieuws,21,nieuwsbrief,7,Referentie,11,team,6,training,2,training en coaching,3,trainingsdomeinen,7,waarden,1,wie zijn we,1,
ltr
static_page
Itzu Training: Privacy policy
Privacy policy
Itzu Training
https://corporatetraining.itzu.eu/p/privacy-cookies.html
https://corporatetraining.itzu.eu/
https://corporatetraining.itzu.eu/
https://corporatetraining.itzu.eu/p/privacy-cookies.html
true
6468498488975447554
UTF-8
Alle updates Geen zoekresultaten ONTDEK ALLES Ontdek meer Antwoord Cancel antwoord Delete Door Home PAGINA'S UPDATES Bekijk allles VOOR U AANBEVOLEN Rubriek Archief ZOEKEN ALLE UPDATES Geen zoekresultaten Terug Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Julie Augustus September Oktober November December Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zojuist 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Gisteren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Volgers Volg BELANGRIJK STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy